Política de Privadesa

Informació bàsica sobre la protecció de dades.

D’acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/2017 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 1016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (Reglament General de Protecció de Dades RGPD) informem:

Responsable del tractament

Handycat IDP S.L. amb domicili fiscal C/ Artesans, 11C de Valls (tel. 977609 003, formulari web) com a únic responsable del tractament de les dades personals. Les categories de dades personals que tractem de clients i proveïdors són les següents:

 • Dades d’identificació
 • Adreces postals i/o electròniques
 • Informació comercial

En cap cas tractem dades especialment protegides. Totes les dades esmentades anteriorment els hem obtingut directament de la persona sol·licitant mitjançant la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la facilitació de dades d’identificació i altra informació necessària per a dur a terme l’objecte contractual entre les parts.

Finalitat del tractament

La finalitat del tractament de les dades personals que ens faciliten les persones interessades és la de gestionar les diferents activitats derivades de procediments específics en matèria de vendes, servei post-venda, gestió de proveïdors, qualitat de servei, promoció de productes, formacions, congressos, conferències i fires del sector.

D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per a dur a terme alguna de les següents accions:

 • Enviament de la informació que ens sol·liciti mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa
 • Facilitar, tant a clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès així com informació de fires, congressos, conferències i formacions relacionades amb el sector.
 • Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que recollim mitjançant els diferents formularis de contacte i/o de recollida de la informació de la nostra empresa es conservaran mentre no es sol·liciti la supressió per part de l’interessat/da.

Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació. En qualsevol cas guardarem les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a temes que es plantegin o resoldre problemes i complir amb els requisits que exigeixi a legislació aplicable. Això significa que podem conservar les seves dades personals durant un període de temps raonable inclús després que hagi acabat la nostra relació comercial. Després d’aquest període, les seves dades personals seran eliminades de tots els nostres sistemes.

Legitimació

Segons el tipus de tractament de les dades, la base de legitimació és la següent:

TRACTAMENTBASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió comptable: Gestió de facturació
amb clients i/o proveïdors
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Gestió fiscal: Aplicació de retencions,
bonificacions, etc.
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts: Compliment d’obligacions legals
Gestió administrativa: Gestió de la
logística, magatzem, entregues al client,
recepció de mercaderies, etc.
Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts
Publicitat i màrqueting: Accions
comercials sobre els nostres productes o
serveis dirigides als nostres clients o a
aquelles persones que ens han sol·licitat
informació relativa en el passat
Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat, constatant que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.
Formació, fires, conferències i
congressos: Informació sobre les diferents
activitats que es realitzin relacionades amb
el sector
Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat, constatant que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

Destinataris

No cedirem les seves dades personals a cap tercer que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe. L’informem que podem facilitar les seves dades personals a organismes de l’Administració Pública o Autoritats competents en aquells casos en què ens els requereixin legalment, o en els casos en que, actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per contestar a qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de l’empresa o els seus clients i el públic en general. L’informem que les seves dades no seran cedides o comunicades a tercers que puguin utilitzar-les per a qualsevol fi publicitari. Handycat és la única empresa responsable per al seu tractament i custodia.

Únicament proporcionem les seves dades personals als nostres proveïdors de transport, logística i missatgeria amb la finalitat d’enviar les comandes efectuades, amb la nostra gestoria i centre comptable i amb els nostres proveïdors informàtics; i només amb l’estrictament necessari per a acomplir amb la nostra relació comercial. En qualsevol cas, aquestes terceres persones han de mantenir, en tot moment, els mateixos nivells de seguretat que nosaltres en relació a les seves dades personals mitjançant contracte signat i, quan sigui necessari, estaran vinculades per compromisos legals amb la finalitat de guardar les seves dades personals de manera privada i segura, i, també per a utilitzar únicament la informació seguint les instruccions específiques de Handycat.

Drets dels interessats

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Handycat estem tractant dades
  personals que la concerneixen o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió, entre altres motius, quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar reclamacions.
 • Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de màrqueting. Handycat deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.
 • En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

 • Mitjançant un escrit adreçat a Handycat IDP SL, C/ Artesans, 11 – 43800 Valls.
 • Mitjançant un correu electrònic omplint el formulari

Vols estar informat sobre les novetats?