Nou curs escolar ’20-’21

Com ja sabeu, el nou curs escolar començarà a Catalunya de manera presencial el 14 de setembre i encara resten algunes incògnites sobre aquest inici de curs tan peculiar.

A data 3 de juliol, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya juntament amb Salut, van redactar un Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19. Aquest Pla mostra les directrius bàsiques en relació a evitar el contagi i a partir del mateix, cada centre educatiu haurà de redactar el seu en funció dels espais, el nombre alumnes i les característiques de l’escola.

En relació a l’Educació Especial, aquest Pla indica:

Als centres d’educació especial es procurarà dur a terme les activitats habituals (fisioteràpia, estimulació, etc.) amb la màxima normalitat, respectant les mesures de prevenció i higiene. En aquells infants que comparteixen escolarització en dos centres, mentre sigui possible i la situació epidemiològica ho permeti, es mantindrà aquesta modalitat.

Es tracta de les mesures més efectives per preservar la salut dels infants així com del personal docent i no docent. L’escola representa una bona oportunitat per reforçar els aprenentatges relatius a l’educació per a la salut, adequant-los al nivell de comprensió i les capacitats de cada infant o adolescent (OMS, 2020):

 • Cal reforçar conductes saludables, quan sigui possible. Cal tossir i esternudar al colze. Es poden utilitzar ninots o la imitació per exemplificar-ho.
 • Per treballar i entrenar la rentada de mans es poden utilitzar cançons de 20 segons de durada.
 • El distanciament físic es pot treballar amb exemples senzills (“estirant les ales”) o marcant l’espai amb objectes o gomets.
 • En tot moment, cal atendre aquells infants, adolescents i joves que manifestin dubtes o es mostrin neguitosos en relació amb la situació actual de pandèmia.
 • És important reforçar la importància del seu paper actiu en les mesures de prevenció.

No es recomana l’ús de mascareta si impedeix respirar amb normalitat o bé si la persona que la porta no és capaç de treure-se-la sense ajuda si així ho necessita. Per tant, un infant o adolescent que no sigui capaç d’enretirar-se la mascareta de manera autònoma, no n’hauria de portar.

El personal dels centres educatius ha de dur mascareta en aquelles activitats en les quals no es pugui mantenir la distància física amb els nens, nenes o adolescents. Quan aquestes activitats impliquin risc de patir esquitxades (alimentació, higiene…) és recomanable l’ús d’una mascareta integral (que inclogui protecció ocular) o d’una pantalla facial.

Material

Es procurarà que el material o altres instruments necessaris siguin d’ús propi. Quan no sigui possible (per exemple, en el cas de les grues o caminadors compartits), cal dur a terme la neteja i desinfecció de les superfícies de contacte després de cada ús.

També es recomana la neteja i desinfecció de les cadires de rodes que infants i joves utilitzin a l’interior del centre, especialment de les superfícies de contacte.

En escoles ordinàries, en aquest Pla parlen de la convivència del grup estable, però no del nombre de persones que en formen part, això si, diuen que en aquests grups hi haurà un docent i un professional de suport educatiu que només podrà formar part d’un únic grup estable. En comunicats recents parlen de ràtios de 20 alumnes.

L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable ha d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre. En aquests grups de convivència estables no és necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres ni l’ús de mascareta.

Mesures de prevenció personal

1. Higiene de mans

En infants i adolescents, s’ha de requerir la rentada de mans:

 • A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
 • Abans i després dels àpats
 • Abans i després d’anar al WC
 • Abans i després de les diferents activitats (també de la sortida del pati)

2. Ús de mascareta

En entrar al centre, els alumnes i el personal del centre s’han de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic, mantenir la distància sanitària i han de dur la mascareta fins a la seva aula. En els passadissos i als lavabos hauran de portar mascareta si coincideixen puntualment amb altres grups estables.

Quadre indicacions mascareta en centres educatius

*En el següent enllaç podreu veure l’Especificació UNE 0065 en relació a les mascaretes higièniques i reutilitzables per a infants i adults.

3. Requisits d’accés als centres educatius

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
 • No convivents o contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.

4. Control de símptomes

Les famílies, o directament l’alumne si és major de 18 anys, han de fer-se responsables de l’estat de salut dels seus fills i filles. A l’inici del curs, signaran una declaració responsable i no podran assistir al centre educatiu cap persona que tingui símptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es trobin en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

5. Neteja, desinfecció i ventilació

L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les característiques del centre i si és possible, quan els alumnes estiguin dins l’aula deixar les finestres obertes.

És necessari ventilar les instal·lacions interiors com a mínim abans de l’entrada i la sortida dels alumnes i tres vegades més durant almenys 10 minuts. Cal garantir la desinfecció freqüent d’aquelles superfícies d’ús més comú com els poms de les portes, baranes, etc. i, sempre que sigui possible es recomana mantenir les portes obertes. Les taules de les aules i del menjador s’han de netejar i desinfectar després de les activitats i dels àpats, respectivament.

6. Patis

La sortida al pati ha de ser esglaonada. A l’organització horària del centre caldrà establir els torns d’esbarjo en funció de la dimensió del pati i les possibilitats de sectoritzar-lo, tenint en compte que hi pot haver a la vegada més d’un grup estable.

Cada grup estable estarà junt i quan comparteixin l’espai amb altres grups, han de mantenir entre ells la distància sanitària. Quan no es mantingui la distància interpersonal d’1’5 metres caldrà l’ús de mascaretes.

7. Entrades i sortides

Les entrades i sortides del centre es faran de manera esglaonada, per un o diversos grups estables de 10 minuts cadascun.

8. Circulació dins del centre

En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable. Quan coincideixin més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar mascareta.


Aquest és un breu resum de què conté aquest pla, però de totes maneres, cada centre educatiu haurà de realitzar el seu propi en funció de la quantitat d’alumnes, espais, horaris i característiques pròpies. El Pla d’actuació de cada centre l’hauríeu de trobar a la seva pàgina web.

Trobareu el document sencer a: https://govern.cat/govern/docs/2020/07/03/15/51/965e6446-517c-48af-9cbf-6de670ab3c7a.pdf

També podeu llegir el document sobre Gestió de Casos Covid-19 als Centres Educatius


Trobareu els desinfectants recomanats per Handycat per espais multisensorials a: https://shop.handycat.com/ca/catalog/categoria/covid-19

Vols estar informat sobre les novetats?